05 Antonetta stichting

Van Antonetta Stichting tot Thuisvester         nummer 05  - 8 juli 2020

Om kleine sociale seniorenwoningen, zoals het complex Antonettahoeve aan de Wilhelminalaan in Raamsdonksveer, te kunnen blijven behouden is de Antonetta Stichting een fusie aangegaan met de Oosterhoutse woningcorporatie Thuisvester. Sinds begin jaren 70 exploiteert de stichting drie wooncomplexen met in totaal 55 woningen. Het is de bedoeling dat de ca. 50 jaar oude woningen worden verduurzaamd en op termijn gerenoveerd of gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. De geschiedenis van de Antonetta Stichting gaat terug naar 26 november 1929 toen de stichting bij notariële akte werd opgericht. Thuisvester is in 2009 voortgekomen uit een fusie tussen Cires en Zorgvoorwonen. Sinds 20 mei 2011 zijn Thuisvester en Volksbelang uit Raamsdonksveer juridisch gefuseerd. In 2018 werd de fusie met de Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout (SHBO-260 woningen) en de overname van bijna de helft van het woningbestand van de failliete Woningstichting Geertruidenberg (WSG), circa 3900 woningen, afgerond. Met de fusie tussen de Antonetta Stichting en Thuisvester is er wederom geschiedenis geschreven.

Initiatiefnemer van de Antonetta Stichting is bankier Simon Dingeman Lankhuijzen, directeur van de aan de Keizersdijk 14 in Raamsdonksveer gevestigde ‘S.D. Lankhuijzen en Co. Bank’. Om de doelstelling van de stichting te kunnen verwezenlijken schenkt de bankdirecteur 25.000 gulden. Daar krijgt hij een blijvende herinnering voor terug, want de stichting wordt vernoemd naar zijn in 1920 overleden echtgenote Antonetta Vermeulen. Het oorspronkelijke doel van de stichting was het oprichten en in stand houden van een gasthuis te Raamsdonksveer ter opname en verpleging van zieken, ouden van dagen, misdeelden en gebrekkigen. In de statuten staat onder andere: De Stichting wordt bestuurd door een College van zeven Regenten, waaronder hoogstens drie vrouwen, die allen lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk moeten zijn. Drie Regenten worden benoemd door den Algemeenen Kerkeraad en twee door een gecombineerde vergadering van Kerkvoogden en Notabelen der Nederduitsche Hervormde Gemeente, in welker ressort het gasthuis is gelegen. Uit zijn midden kiest het College van Regenten een Dagelijksch Bestuur van drie leden die de Stichting in- en buiten rechten vertegenwoordigt. Voor de eerste maal zullen als leden van het Dagelijksch Bestuur optreden en beschouwd worden door het College van Regenten uit zijn midden te zijn benoemd: de heer Simon Dingeman Lankhuijzen, particulier, wonende te ‘sGravenhage, Voorzitter; de heer Gerrit Oosterling Willemszoon, kleedermaker, wonende te Raamsdonksveer, gemeente Raamsdonk, Secretaris en de Heer Dingeman Konings Arnolduszoon, landbouwer, wonende te Raamsdonk, Penningmeester. De overige regenten waren de Heer Meester Sander Naayen, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, (tweede voorzitter), Mejuffrouw Anna Elizabeth van Dingen Stevensdochter, particulier, wonende te Raamsdonksveer (tweede secretaris), de Heer Dingeman Lankhuijzen Simonszoon. Landbouwer, wonende te Raamsdonk (tweede penningmeester) en Dingeman Smits, burgemeester van- en wonende te ‘s Gravemoer.

Antonetta Hoeve

Van het door bankdirecteur Lankhuijzen geschonken bedrag heeft de Antonetta Stichting in 1930 de schilderachtige villa ‘Huize Welgelegen’ aan de Wilhelminalaan te Raamsdonksveer aangekocht, dat na een grondige verbouwing een jaar later als gasthuis in gebruik werd genomen. Er woonden zo’n vijfentwintig protestantse bejaarden onder de hoede van een ‘vader’ en ‘moeder’. Een echtpaar dat daarvoor in een armenhuis in Dokkum werkte, solliciteerde met succes naar die functie. Het waren Sybren en Oeg Steigenga-Hendriksma, de grootouders van de voormalige Veerse kappers Marten en Sieb. In de monumentale villa waren een aantal kamers met één of twee bewoners en een zaaltje waar vijf personen waren gehuisvest. Verder was er een gemeenschappelijke eetzaal. In de loop der jaren veranderde er binnen de Antonetta Stichting wel het een en ander. Zo is het puur Hervormde stempel dat er destijds op werd gedrukt er al geruime tijd niet meer; ongeacht de kerkelijke achtergrond worden ouderen gehuisvest. Het gasthuis voor ouden van dagen, misdeelden en gebrekkigen is in de loop der tijd veranderd in een stichting die zich bezighoudt met huisvesting van ouderen. In de jaren zestig ontplooide de stichting de eerste initiatieven om de zorg uit te breiden. De monumentale villa aan de Wilhelminalaan werd in 1974 afgebroken; het voldeed niet meer aan de eisen die gesteld werden aan de opvang van ouderen. Sinds begin jaren zeventig exploiteert de Antonetta Stichting 55 seniorenwoningen; tien woningen aan de Dijkgraafstraat in Raamsdonk (sinds 1971), dertien aan de Landonk/Lavendelstraat in Raamsdonksveer (sinds 1972) en 32 woningen op het complex ‘Antonettahoeve aan de Wilhelminalaan in Raamsdonksveer (sinds 1975). Een van die woningen is in 2011 verbouwd en ingericht als ontmoetingsruimte voor de bewoners onder de naam ’t Hoefke. Het bestuur van de Antonetta Stichting bestaat tegenwoordig uit maximaal zeven vrijwillig(st)ers, conform de statuten van de stichting, laatstelijk gewijzigd op 3 augustus 2012. Na de fusie blijven vier leden van de Antonetta Stichting aan als bestuur om de belangen van de bewoners te behartigen.

Tekst: Jan Hoek

Bronnen: Boek ‘100 jaar wonen’, 2001

Statuten en Huishoudelijke Reglement Antonetta Stichting 1929

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw