93 - Apollo

Muziekvereniging Harmonie Apollo na 184 jaar gestopt

Harmonie Apollo 1891

Op 28 februari 2024 werd bij de Veerse kiosk door wethouder Mike Hofkens en Apollo-voorzitter Marjanka Smits een tegel geplaatst voor de in 1840 opgerichte Muziekvereniging Harmonie Apollo. Niet ter gelegenheid van een jubileum, maar omdat de overgebleven elf actieve leden besloten hebben per 1 maart te stoppen met alle activiteiten. Het was niet de eerste keer dat Apollo in de problemen kwam, want ook rond 1917 was het met de harmonie slecht gesteld. Het ledenaantal bedroeg weliswaar 25, maar slechts twaalf daarvan, de ‘twaalf apostelen’ genoemd, kwam naar de repetities. Toen redde de harmonie het wel, evenals in de slechte periode na de Tweede Wereldoorlog. Veel leden waren werkeloos en het aantal donateurs was gehalveerd. Later ging het op alle vlakken weer crescendo en promoveerde Apollo in 1964 zelfs naar de afdeling ‘Uitmuntendheid’. Tijd voor een uitgebreide terugblik in deze rubriek. “Door ons wordt moeite, zorg en vlijt, muziek en vriendschap toegewijd’. Deze zin staat in 1840 in het ‘Reglement van Orde voor het Gezelschap’. Het is het eerste bewijs van de oprichting van Muziekvereniging Harmonie Apollo te Geertruidenberg. Tot 1862 is er verder nauwelijks documentatie te vinden, maar wel is bekend dat de harmonie in die periode haar ‘geringe talenten’ aangeboden heeft aan het stadsbestuur om het bezoek van Koning Willem II aan de stad muzikaal op te luisteren. Overigens kwam de verslaglegging laat op gang en pas op 18 april 1875 wordt besloten ook een kasboek aan te leggen. Op 16 januari 1878 wordt overigens besloten, i.v.m. een negatief saldo, geen kasboek meer te houden, maar de bijdragen ook bij de Honoraire (ere)leden te storten.

Harmonie Apollo 1920

De verslaglegging geeft wel een fraai tijdsbeeld van de harmonie van vroeger. Zo had de vergadering van 2 november 1862 ten doel om de vooruitgang van de harmonie te bevorderen. Het bestuur zag zich genoodzaakt een trombone te huren die gebruikt gaat worden door C.E. Wolf. “Deze is verpligt voor de verzorging in te staan. De huur voor deze is ƒ 6,- per jaar voor welke som de overige trombonisten jaarlijks ƒ 1,- zullen bijdragen”. Tijdens de vergadering van 10 januari 1864 wordt bepaald dat de contributie voor de actieve leden voorlopig zal worden opgeheven. Op 17 juli 1865 dienden de actieve leden echter een half jaar lang 25 cent per maand te betalen, dit omdat daarvan de reiskosten kunnen worden betaald voor deelname aan het 25-jarig bestaan van ‘Musis Sacrum’ in Dongen. Op 20 januari 1871 wordt C. Wolf benoemd tot directeur (dirigent) met een salaris van ƒ 50,- per jaar. Op 10 - 1 – 1898 wordt het salaris verhoogd tot ƒ 60,-.  Op 6-7 april 1880 wordt het 40-jarig jubileum feestelijk gevierd. Op 6 april is er een speciaal concert voor de Honoraire leden en oud-leden, met dien verstande dat zij, evenals de actieve leden, de kosten van de festiviteiten zullen delen. Op 10 oktober 1893 staat te lezen dat ieder lid dat zonder verzoek van de dirigent zijn instrument laat horen, telkenmale 2½ cent boete betaalt. Op 15 februari 1904 werd bij stemming bepaald dat onderofficieren ook lid kunnen worden van Harmonie Apollo.

Harmonie Apollo 1989 in een nieuw uniform.

Op 31 mei 1909 deed de harmonie voor het eerst mee aan een concours voor harmonie en fanfare in Slikkerveer. Om 5 uur ’s mogen vertrok het gezelschap met de boot van Verschuren naar het festivalterrein. Na een zeer aangenaam boottochtje arriveerde het gezelschap om 9 uur op de plaats van bestemming. “Nadat de eerste wijn was aangeboden volgde een muzikale rondwandeling door het dorp, waarna we om omstreeks 11 uur op het feestterrein arriveerden. Het concours had voor ons een gunstig verloop, daar wij voor het uitvoeren onzer grootte stukken bekroond werden met den tweede prijs. Fluks werden den postduiven welke den heer Zijlmans had meegebracht losgelaten, om onze stadgenooten omtrent deze overwinning in kennis te stellen. Daarna volgden den marschwedstrijden waaraan ook wij zouden deelnemen. Hier mogten wij het geluk smaken met den 1e prijs het strijdperk te verlaten. Omstreeks 10 uur namiddags waren wij weer in onze gemeente gearriveerd en marscheerden we naar ons vereenigingslocaal waar over ons uitstapje nog een hartelijk woordje werd gesproken.’ Op 13 augustus 1911 werd als gevolg van een klein batig saldo over het eerste half jaar, namelijk ƒ 27,14½, werd met algemene stemmen besloten om buiten geen muziek meer te maken dan tegen een behoorlijk vergoeding. Op 30 oktober van dat jaar ontvangt de harmonie een subsidie van ƒ 25,- van de gemeente. Op 13 februari 1915 vindt t.g.v. het 75-jarig bestaan een gezellige avond plaats in het feestlokaal voor leden adspirant-leden en genodigden. “Het begin werd doorgebracht met biljartspel en gezellig gepraat. Flinke marsch uitgevoerd, komische voordrachten gegeven en loting met de rollebal. Adspirant-leden moesten om ½12 naar huis, de rest ging ’s morgens om ½5 naar huis”, aldus het verslag.

Harmonie Apollo 1930

Tussen 1940-45 leidde Apollo een slapend bestaan. Wel gingen de repetities in Hotel Stal door. Op 9 mei 1945 volgde het eerste concert, gevolgd door tal van ups en downs. Nadat de ene directeur niet kwam opdagen bij repetities en zijn opvolger iets te veel van een borrel hield, volgde in 1953 de nieuwe dirigent Jan Steenbergen die dat zo’n 30 jaar lang zou blijven doen. Er werd nu gerepeteerd in het café Van den Heykant aan de Zuidwal, het latere café van Bertus Goossens. Dankzij een royale gift van de gemeente werd in 1955 de drumband opgericht; ze startten met vijftien leden en een instructeur die de zeer toepasselijke naam Trommelen had. Helaas raakte de schatkist weer leeg en kon het 120-jarig bestaan amper gevierd worden. De Apollo-leden kregen welgeteld twee consumptiebonnen. Muzikaal gezien ging het wel crescendo; op een concours in Kaatsheuvel werd een eerste prijs behaald in de tweede afdeling. In 1964 promoveerde Apollo zelfs naar de afdeling Uitmuntendheid. Het was in een tijd dat ook vrouwen lid mochten worden. Helaas kwam het verenigingsleven in de jaren 70 op een laag pitje te staan, de repetities werden slecht bezocht, het ledenaantal werd gehalveerd en er was maar weinig discipline. Er werd niet meer deelgenomen aan concoursen, met als gevolg dat de vereniging zonder te spelen naar de tweede afdeling degradeerde. In 1983 raakt de harmonie weer ‘in’ en wordt Jan Schoenmaker benoemd tot dirigent; hij zou dat blijven tot 1996. In 1989 werd deelgenomen aan de toen befaamde Langstraat-Cup. De harmonie was gekleed in saaie bruine pakken, die werden vervangen door fraaie donkerblauwe pakken met een reflecterende grijze streep op de zijkant van de broek. In dat jaar nam Apollo deel aan de door de Juweeltjes georganiseerde taptoe op de Markt. Wekenlang werd er geoefend in het formatie marcheren, waarbij de harmonie hulp kreeg van ‘ingevlogen’ militairen. Tijdens het optreden kreeg Apollo, met Rien Kloet als tambour-maître, veel waardering van het publiek.

Harmonie Apollo ca 1946-1948 op het achterplein van de Schattelijn

Om de nodige jeugd en nieuwe leden aan te trekken, moest Apollo een modernere uitstraling krijgen. De uniformen werden afgeschaft en vervangen door zwart/witte kleding. Het orkest wordt verdeeld in het leerlingenorkest Muziek&Zo, het gelegenheidsorkest Apollo en het grote orkest dat de naam ‘Het Bergs Orkest’ kreeg. Onder de visie ‘werken in projecten’ werden onder meer een Big Band Gala in de Koloszaal, thematische kinderconcerten en Swinging Carnaval gehouden. Vanaf 2002 staat Huub Lommers (nu Scattando) tien jaar op de bok. Hij is de schoonzoon van de langstzittende leden: Jos de Waard (65 jaar lang) en zijn echtgenote Annie (60 jaar lid). Corona zorgde ook bij Apollo voor grote problemen. Na die tijd werd bij de KBO in Vestingzicht o.l.v. dirigent Ron van Vuuren moedig gerepeteerd, maar het negatieve tij was niet meer te keren. De overgebleven negen blazende leden en de twee slagwerkers speelden de laatste noten op 27 januari 2024 tijdens de MuziekPubQuiz in een bomvol café De Witte Hemel. Op 1 maart was Muziekvereniging Harmonie Apollo na 184 jaar verleden tijd. De op 28 februari geplaatste tegel hoort eigenlijk niet voor de kiosk in Raamsdonksveer te liggen, maar voor een kiosk op de Markt in Geertruidenberg.      

Apollo op de markt Geertruidenberg 2002

Tekst: Jan Hoek

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw