Privacyverklaring

Privacyverklaring Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’

Algemene verordening gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De verordening stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en biedt zekerheden aan degenen van wie deze worden verwerkt. De verordening is ook van toepassing op verenigingen, vandaar dat het Bestuur van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ (OKG) deze verklaring heeft opgesteld.

Verwerkingsverantwoordelijke
Binnen de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ worden persoonsgegevens verwerkt zoals weergegeven in deze verklaring. De secretaris is de verwerkingsverantwoordelijke. Hij/zij is te bereiken via info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl

Persoonsgegevens
De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ verwerkt de volgende persoonsgegevens welke door het lid aan de OKG (heeft) zijn verstrekt: voorletters en achternaam; titulatuur, geboortedatum; ingangsdatum lidmaatschap, geslacht, adresgegevens; telefoonnummer(s) en e-mailadres (sen).

Doel en wettelijke basis van de verwerking
De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ verwerkt de persoonsgegevens voor alle doelen die uit het lidmaatschap voortvloeien.

Bewaartermijn
De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens van het lid worden verwerkt. De bewaartermijn eindigt 2 jaar na de beëindiging van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden in het kader van een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Het lid heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft het lid het recht om zijn/haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Het lid kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens sturen naar info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl

Klachtrecht
Het lid heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van zijn/haar persoonsgegevens tegen te gaan. Als het lid de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl

Geertruidenberg, 21 maart 2019

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw