Statuten

Statuten d.d. 17 oktober 1975

VERENIGING: Vereniging Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”, te Geertruidenberg

Naam en Zetel

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”.
2. Zij is gevestigd te Geertruidenberg.

Duur en werkterrein

Artikel 2
1. De vereniging is, te rekenen vanaf 12 november 1974 aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren en 11 maanden, derhalve eindigend op 11 oktober 2004, behoudens eventuele verlenging op wettige wijze.
2. Het werkterrein der vereniging omvat de burgerlijke gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk.

Doel

Artikel 3 De vereniging heeft ten doel:
a. het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek;
b. het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu;
c. het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen;
d. het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies.

Middelen

Artikel 4 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het doen houden van lezingen, studieavonden, het organiseren van excursies en tentoonstellingen, het oprichten en beheren van een museum en documentatiecentrum;
b. het daadwerkelijk steunen van diegenen, die zich met het onderzoek van een bepaald heemkundig onderwerp bezighouden;
c. het verlenen van medewerking aan of het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen, die eenzelfde of soortgelijk doel nastreven;
d. alle overige wettelijke toegestane middelen.

Leden

Artikel 5 De vereniging bestaat uit:
a. gewone leden. Dit zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
b. ereleden. Dit zijn personen, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt hebben voor de vereniging of de heemkunde in het algemeen;
c. begunstigde leden of donateurs. Dit zijn personen of instellingen, die aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage betalen;
d. de aspirant-leden. Dit zijn personen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 6 Als gewoon lid of aspirant-lid kan men worden toegelaten op voordracht van 3 leden.
Zodanige voordracht tot toetreding wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering bekendgemaakt en het bestuur beslist in die vergadering over de toelating van een zodanig gewoon of aspirantlid.

Artikel 7 Als erelid wordt men benoemd door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, en de benoeming kan slechts geschieden om persoonlijke verdiensten.

Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 8 Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van een lid. Is een rechtspersoon lid van een vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. door schriftelijke opzegging door het lid, gericht aan de secretaris der vereniging;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt. De opzegging geschiedt door het bestuur;
d. door ontzetting. Dit kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen in kennis gesteld. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Geldmiddelen

Artikel 9 De geldmiddelen der vereniging bestaan uit een jaarlijkse contributie. Voor de gewone leden en de aspirant-leden, en een minimumbijdrage voor de begunstigde leden, alsmede uit subsidies en alle overige wettelijke toegestane wijze verkregen baten.
Het bedrag der contributie en de minimumbijdrage worden telkenjare, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Indien in enig jaar geen bedrag uitdrukkelijk wordt vastgesteld, geldt als contributie, respectievelijk minimumbijdrage het bedrag dat als zodanig in het voorgaande jaar is geheven.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Bestuur

Artikel 10 Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 5 leden en moet steeds oneven in aantal zijn.
Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden benoemd voor een periode van 5 jaar. Telkenjare treedt 1/3 of ten naaste bij 1/3 van de zittende bestuursleden af volgens een door de algemene vergadering vast te stellen rooster.
De aftredenden zijn herbenoembaar.
In geval van vacatures in het bestuur, wordt hierin voorzien door de algemene vergadering.

Artikel 11 Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en waakt over de naleving der statuten.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, alsmede plaatsvervangers voor deze functies. De functies van secretaris en penningmeester zijn in een bestuurslid verenigbaar.
Voorzitter en secretaris of hun plaatsvervangers vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.

Artikel 12 Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per halfjaar en overigens zo dikwijls de voorzitter of 2 andere bestuursleden dit nodig achten. Bestuursvergaderingen worden, behoudens in spoedeisende gevallen, ten minste 7 dagen tevoren schriftelijk door de secretaris bijeengeroepen.

Artikel 13 Ieder bestuurslid brengt ter vergadering 1 stem uit.
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen als de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
Alle besluiten worden met een volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering.
Staken de stemmen in die vergadering weer over hetzelfde voorstel dan wordt dit geacht te zijn verworpen.
Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid op zich verenigt, vindt een 2e vrije stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de 2 personen die bij de 2e stemming de meeste stemmen op zich verenigden, dan wel degene, die het grootste aantal stemmen verkreeg en degene die het daarna volgende grootste aantal stemmen verkreeg.
Hebben meer dan 2 personen het grootste of meer dan een het op een na grootste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot, wie van hen voor de herstemming in aanmerking komen.
Staken bij deze 3e stemming de stemmen, dan is het hiervoor omtrent staking van stemmen bepaalde van toepassing.

Schorsing en ontslag van het bestuur

Artikel 14 Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

Algemene vergaderingen

Artikel 15 Jaarlijks wordt ten minste 1 algemene vergadering gehouden en wel in de maand januari.
In de vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en wel bij monde van zijn secretaris en legt bij monde van zijn penningmeester, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn gevoerde financiële beheer, in het afgelopen verenigingsjaar.
Goedkeuring van dit verslag door de algemene vergadering strekt het bestuur en in het bijzonder de secretaris en de penningmeester tot decharge, behoudens in geval van later blijkende fraude.
Tevens wordt in deze vergadering de begroting voor het lopende jaar besproken.

Artikel 16 Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 17 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht of ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen in de algemene vergadering daartoe aan het bestuur schriftelijk een verzoek doet met gelijktijdige opgave van de te behandelen onderwerpen.
Het bestuur is verplicht na ontvangst van zodanige aanvrage een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven op een termijn van niet langer dan 4 weken na ontvangst van bedoelde aanvrage, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept, of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

Artikel 18 Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen worden genomen in een algemene vergadering, die is opgeroepen op de wijze als in deze statuten bepaald.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij schriftelijke convocatie, verzonden ten minste 5 dagen voor de dag der vergadering.
De convocatie moet de punten van behandeling inhouden.
Over onderwerpen welke niet in de convocatie zijn vermeld zal in de vergadering wel kunnen worden besproken, doch daarover zal niet geldig kunnen worden beslist, behoudens wettelijke bepaling.

Artikel 19 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Stemrecht

Artikel 20 Alle gewone leden, aspirant-leden en ereleden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder 1 stem.
Over personen wordt schriftelijk en over zaken bij handopsteken gestemd, tenzij meer dan 1/3 van de aanwezige leden voor een bepaald onderwerp een schriftelijke stemming wenst.
Blanco stemmen en getekende briefjes worden als niet uitgebracht beschouwd.
Wanneer bij schriftelijke stemming de stemmen staken heeft een 2e stemming plaats.
Leidt ook deze niet tot een beslissing dan heeft herstemming plaats tussen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd, eventueel na tussenstemming, indien meer dan 2 personen een gelijk aantal stemmen behaalden.
Indien na deze herstemming wederom de stemmen staken dan wordt de oudste in leeftijd bij die herstemming in aanmerking komende persoon geacht benoemd te zijn.
Wanneer bij stemming over zaken de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 21 Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten een volstrekte meerderheid is voorgeschreven.

Statutenwijzigingen en ontbinding

Artikel 22 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht en de vereniging kan niet worden ontbonden dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten respectievelijk ontbinding der vereniging, zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste 7 dagen.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging, respectievelijk ontbinding der vereniging hebben gedaan, moeten ten minste 5 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging respectievelijk ontbinding der vereniging, woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding der vereniging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen in een opzettelijk tot dat doel belegde vergadering, zoals hiervoor omschreven, waarin ten minste 2/3 van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is in de vergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging of ontbinding in behandeling komt de voor het nemen van het besluit voorgeschreven meerderheid niet aanwezig, dan wordt binnen 1 maand een 2e vergadering gehouden, waartoe een nieuwe oproeping op de wijze als hiervoor vermeld, moet worden gedaan, in welke 2e vergadering dan het besluit kan worden genomen met 2/3 meerderheid der alsdan aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Artikel 23 Van elk besluit tot statutenwijziging moet een notariële akte worden opgemaakt.

Artikel 24 Na een besluit tot ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur of door een of meer, door de vergadering daartoe aangewezen leden.
Na betaling van de schulden en voldoening aan de overige verplichtingen der vereniging, zal door de algemene vergadering over de bestemming van de alsdan nog aanwezige gelden en bezittingen worden beslist, met een meerderheid van stemmen. Archeologische en heemkundig belangrijke verzamelingen worden overgedragen aan de geëigende instellingen en musea, die rechtspersoonlijkheid bezitten.

Huishoudelijk reglement

Artikel 25 Het huishoudelijk reglement geeft regels over alle onderwerpen, waarvoor een regeling gewenst is en welke niet is opgenomen in de onderhavige statuten.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Artikel 26 In alle gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering.

Slotbepaling

Artikel 27 In afwijking van het gestelde in artikel 10 treden voor de eerste maal als leden van het bestuur op:
de heer Jacobus van der Houwen, luitenant kolonel der Genie buiten dienst, wonende te Geertruidenberg, als voorzitter;
de heer Sebastianus Zijlmans, tekenaar-constructeur, wonende te Geertruidenberg, als secretaris;
de heer Michaël Lambertus Marie Sandbergen, technisch-adviseur, wonende te Geertruidenberg, als penningmeester;
de heer Cornelis Heesters, schilder, wonende te Geertruidenberg, als lid;
de heer Cornelis Antonie Langenberg, assistent engineering manager, wonende te Geertruidenberg, als lid.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 17 oktober 1975, nr. 78.
Mij bekend.
De Staatssecretaris van Justitie.
Namens de Staatssecretaris:
Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,
J. v. Rijn v. Alkemade.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw