Algemene gegevens t.b.v. ANBI


Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring “ Geertruydenberghe “

RSIN : 816512103
KvK: 40271212
ANBI-beschikking: 23 -9-2011, nr. 80028

Secretariaat:

Koestraat 65
4931 CR Geertruidenberg
Tel: 06 388 25 668

Bestuur:

Voorzitter :

Ir. J A. van Gils
Blokvang 11
4942 BP Raamsdonksveer
Tel: 0162-518015

Secretaris :

Dhr. E. Visser
Koestraat 65
4931 CR Geertruidenberg
Tel: 06 388 25 668

Penningmeester:

Mr. R. Ahrens
Buitenvest 34
4931 CH Geertruidenberg
Tel: 0162-52 19 40

Bestuurslid :

J.A.F.M. François

J. Hoek

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.


Doelstelling

Oudheidkundige Kring 'Geertruydenberghe'

De vereniging draagt er zorg voor dat de statutaire doelstellingen naar beste vermogen worden
uitgevoerd. De uitvoering geschiedt door de bestuursleden conform hun taakstelling, door andere leden en
door personen die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet met een speciale functie, die dienstbaar zijn
aan de vereniging.

De Oudheidkundige Kring heeft aan de basis gestaan van diverse activiteiten op cultuurhistorisch gebied,
zoals de oprichting en groei van Museum “De Roos”, en de stadswandelingen.
De Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” biedt haar leden een rijk gevarieerd programma aan
bestaande uit lezingen, excursies, boeiende artikelen, een gespecialiseerde bibliotheek, etc.

De ontmoetingsplaats voor haar leden bevindt zich in Cultureel Centrum “De Schattelijn” aan de Markt in
Geertruidenberg.
Iedere maandagavond van 19.30 tot 22.00 treffen leden en andere belangstellenden elkaar in deze eigen
werkruimte.
De Kring is bijzonder actief en presenteert zich bijvoorbeeld op de Open Monumentendagen,
beheert eigen vitrines met fraaie voorwerpen uit de eigen opgravingen, treedt op als vraagbaak en als
kenniscentrum van de locale geschiedenis en organiseert regelmatig thematische tentoonstellingen, etc.

DOELSTELLING volgens statuten:

Artikel 3 De vereniging heeft ten doel:
a. het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek;
b. het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren,
zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu;
c. het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen,
onroerende- en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen;
d. het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies.

Uitgeoefende activiteiten 2018:
-redactie besprekingen /verspreiding en publicatie Dongebode ( 4 edities)
-verspreiding /publicatie van het KringNieuws ( 9 edities)
-verspreiding/opstelling van de NieuwsFlits ( 4 edities)
-onderhoud website Oudheidkundige kring Geertruydenberghe, website Geertruidenberg op de Kaart en
de website Canon van Geertruidenberg
-bestuursvergaderingen (9).
-algemene ledenvergadering (22-3-2018)
-het organiseren van 7 lezingen
-werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van de fotobank
-beheer bibliotheek (inventarisatie en catalogisering na opschoning collectie)
-Jeugd:
De OKG verleent haar medewerking aan het op initiatief van Erfgoed Brabant en Cultuur
Werft opgestarte project Jet en Jan.
In de om niet beschikbaar gestelde kelder van de Bergsche Batterij worden de leerlingen uit groep 7
van de basisscholen uit de kern van Geertruidenberg door de OKG ontvangen . Daar wordt hen een aantal
workshops aangeboden welke hen vertrouwd maken met hoe het leven er in 1910 uitzag.
-betrokkenheid in brede zin bij de bescherming van het historisch karakter en de monumenten van Geertruidenberg

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw