Werkgroepen

Archeologische Werkgroep Geertruidenberg (AWG)

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers van de OKG en is sinds 2007 bezig met de intensieve bestudering, inventarisering, determinatie en beschrijving van ruim 40.000 archeologische vondstfragmenten afkomstig van de eigen opgravingen op o.a. de locaties Havendijkstraat, Bierstraat, Venestraat en Koestraat. Deze opgravingen hebben plaatsgevonden in de periode 1976 tot 2005. Het hele onderzoek en de beschrijvingen vinden plaats zoals de hedendaagse Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie dat voorschrijft. Van viif locaties is reeds een rapport opgesteld en zijn in te zien via onze eigen Bibliotheek. Het hele onderzoek van de Kring is hierdoor vergelijkbaar met de hedendaagse professionele opgravingen.

Hierdoor kan al het werk van de Kring sinds 1976 ook betrokken worden bij eventuele nieuwe inzichten over de geschiedenis van Geertruidenberg. Intussen heeft op 19 november 2009, zoals de huidige wetgeving dat voorschrijft , de deponering van de 40.000 fragmenten naar het Provinciaal Archeologische Depot in ’s-Hertogenbosch plaats gevonden.

Werkgroep Kleine Monumenten

De werkgroep inventariseert en beschrijft zoveel mogelijk kleinere en soms vergeten monumenten in Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. Men kan hier denken aan gedenkstenen, grenspalen, beelden, hekwerken, muurankers, doorgangen, beeldbepalende bomen en beplanting etc. etc.

Deze monumenten worden gefotografeerd en worden voorzien van zoveel mogelijk relevante en historische informatie. Intussen zijn de resultaten gepubliceerd in een eigen uitgave (zie boekwinkel) en op de website “ Geertruidenberg op de kaart”..

In de toekomst zal de werkgroep aanvullingen presenteren.

Werkgroep Bibliotheek

De Kring beschikt over een eigen bibliotheek welke honderden boeken, tijdschriften en krantenknipsels over de geschiedenis en cultuur van de stad Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk omvat. Jaarlijks worden hier vele nieuwe uitgaven aan toegevoegd. Het ordenen en uitlenen van deze publicaties wordt door onze leden uitgevoerd. Op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur kan men terecht voor het lenen en raadplegen van boeken, tijdschriften etc. Het lenen van boeken, tijdschriften etc. is kosteloos voor leden.
Ook worden door de Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” zelf
regelmatig boeken uitgegeven welke handelen over de geschiedenis van
Geertruidenberg en omgeving en welke voor een ieder te koop zijn. Zie
hiervoor de: Uitgavelijst boeken OKG en het bestelformulier

Werkgroep Dongebode

De werkgroep wordt gevormd door een redactie die op dit moment uit vier leden bestaat. Deze redactie heeft tot taak vier keer per jaar het tijdschrift “De Dongebode” te doen verschijnen waarin artikelen opgenomen zijn die betrekking hebben op de historische, culturele en heemkundige aspecten van de Gemeente Geertruidenberg en directe omgeving. Het doel is het informeren over, en stimuleren van een levendige belangstelling voor, de geschiedenis van de stad en de streek. Middels redactievergaderingen over de inhoud van het tijdschrift wordt getracht dit doel te bereiken.

De leden van de Kring ontvangen het tijdschrift gratis. Ook niet-leden kunnen zich tegen betaling abonneren. Ook losse nummers zijn tegen betaling verkrijgbaar. (Klik in de Menubalk op “De Dongebode”). Verder informeert de Redactie, adviseert en doet voorstellen aan het Bestuur over mogelijke publicaties, zogenaamde themanummers, en uitgaven in eigen beheer van boekwerken welke betrekking hebben op de historie en cultuur van de stad en omgeving.

Werkgroep Lezingen

De werkgroep lezingen van de Oudheidkundige Kring organiseert elk jaar een zevental lezingen. Van oktober t/m april wordt eenmaal per maand een spreker uitgenodigd die in cultureel centrum “De Schattelijn” aan de Vismarktstraat een lezing houdt. De nadruk ligt vooral op onderwerpen uit de plaatselijke of regionale geschiedenis. Daarnaast komen er ook algemene culturele onderwerpen aan bod, waardoor de lezingen een breed publiek bereiken De lezingen worden aangekondigd in het Mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring en in weekblad De Langstraat en op onze website. De toegang voor de lezingen  is voor eenieder gratis.

Werkgroep Excursies

Jaarlijks worden er excursies voor leden en hun introducés georganiseerd. De kleinere excursies vinden meestal plaats in voor- of najaar in de regio terwijl jaarlijks ook een geheel georganiseerde reis wordt ondernomen naar een historisch of culturele interessante plaats in Nederland of België. Ter plekke staan deze onder leiding van professionele gidsen. De excursies in de regio vinden meestal plaats per eigen vervoer, dat kan de auto zijn maar ook de fiets wordt niet gemeden.

Werkgroep Fotobank

De Oudheidkundige Kring beschikt over een groot aantal oude foto’s van Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. Deze foto’s worden door leden van de Werkgroep beoordeeld, gesorteerd, van teksten voorzien en op de website “Geertruidenberg op de kaart” geplaatst .

Mensen die in het bezit zijn van interessante foto’s van Geertruidenberg, Raamsdonksveer of Raamsdonk en deze graag aan de Oudheidkundige Kring ter beschikking stellen kunnen zich wenden tot de Werkgroep Fotobank via email : info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl.

Werkgroep Historisch Informatie Punt (HIP)

Het Historisch Informatiepunt (HIP) is een structurele samenwerking tussen de openbare bibliotheek Theek5 Geertruidenberg en de “Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe” maar ook tussen Theek5 en andere erfgoedbeheerders. In de openbare bibliotheek in Raamsdonksveer  is een plek ingericht waar bezoekers historische informatie vinden over de Gemeente Geertruidenberg. Dat kunnen zijn: kleine tentoonstellingen, fotocollecties, filmpresentaties, publicaties over de geschiedenis van Geertruidenberg etc. etc.

Het HIP is zeer laagdrempelig en nodigt de bibliotheekbezoekers uit zich te verdiepen in hun lokale geschiedenis en sluit goed aan bij de groeiende belangstelling hiervoor. Leden van de Kring richten, in samenspraak met medewerkers van Theek5, het HIP in, en hierbij wordt getracht ca. ieder kwartaal een ander thema te presenteren.

Werkgroep ZOOM (Zorg Om Onze Monumenten)

De werkgroep behartigt de Zorg om onze monumenten in de drie kernen van onze gemeente, overeenkomstig de doelstelling van de Kring. De werkgroep besteedt aandacht aan alle terreinen die het cultureel erfgoed raken en doet aan het bestuur aanbevelingen. Daarnaast is de werkgroep de vraagbaak en het aanspreekpunt van de Kring over alle zaken die samenhangen met behoud, bescherming en versterking van het monumentaal erfgoed in de drie kernen en zet zij zich in om de belangstelling voor monumentaal erfgoed te vergroten. Als het nodig is, onderneemt het bestuur met hulp van de werkgroep gerichte stappen om het cultureel erfgoed  veilig te stellen.

Contactpersoon: Joke Serraris-Verboord, E-mail: serraris@planet.nl .

Werkgroep Jeugd

De doelstelling van de werkgroep is de geschiedenis van de gemeente Geertruidenberg onder de aandacht van de jeugd te brengen. De activiteiten zullen primair gericht zijn op de leerlingen van de bassischolen.
In samenwerking met Cultuur Werft loopt het project ‘Jet en Jan ’. De kinderen van verschillende basisscholen  hebben kennis kunnen maken met het Geertruidenberg rond het jaar 1910. De werkgroep houdt zich aanbevolen voor tips betreffende leuke jeugdactiviteiten.

Werkgroep Website

Via onze website www.oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl wordt aan zowel leden als niet-leden de gelegenheid geboden om een kijkje te nemen in de organisatie en activiteiten van de “Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe”. Om de website up to date te houden dienen de leden van de werkgroep “Website” hiervoor door bestuur, werkgroepen en individuele leden gevoed te worden met nieuws en informatie welke betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging. Men kan hiervoor gebruik maken van het e-mailadres: info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl .

Ook technische tips of opmerkingen over onze website kunt u doorgeven via dit mailadres.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw